ÅRSMÖTE 18 mars 2020

Välkomna till Årsmötet den 18 mars 2020!
Platsen är Scandic Segevång.
Det blir mingel, aktiviteter och fika mellan 17-18.
Kl. 18.10-18.50 blir det föreläsningar.
kl. 19.00 Årsmötet börjar.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
4. två revisorer för en tid av två år, med ett års förskjutning, jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Utmärkelser.
14. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 
Language »