Bli medlem i vår förening!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Ran
Vi lär Malmö att simma!

SK RANs stadgar från 1922

Stadgar för den ideella föreningen
Simklubben Ran i Malmö kommun.
Bildad den 1 september 1922
Reviderad 2010-03-25
§ 1 Ändamål
Simklubben Ran bedriver ett arbete för att främja simsporten.
Målsättningar
• Simklubben Ran skall verka för att öka simkunnigheten inom Malmö.
• Simklubben Ran skall vara en klubb som genom en omfattande breddverksamhet inom polo och
simning tillhör den översta eliten inom landet.
• Simklubben Ran skall ha en verksamhet som drivs av välutbildade och motiverade ledare som
utgör ett gott föredöme för våra medlemmar.
• Simklubben Ran skall driva verksamheten på en sund och stabil ekonomisk grund.
• Simklubben Ran skall aktivt arbeta för ett stort föräldraengagemang i föreningen.
§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§ 3 Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Simförbundet (SSF), Svenska Triathlonsförbund, Svenska
Friidrottsförbund och Skånes Simförbund (SDF), och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 5 Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt
eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§ 6 Verksamhets- räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden from 1/1 tom 31/12
§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet
med inom idrotten angiven ordning.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
§ 9 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas svenska
simförbundet.
FÖRENINGS MEDLEMMAR
§ 10 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges
vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom sju (7) dagar från
dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.
§ 11 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.
§ 12 Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I
beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skal iaktta för överklagande.
Beslutet skall inom sju (7) dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• – har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• – skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §
3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• – har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• – skall betala medlemsavgift senast den dag kurs påbörjas samt de övriga avgifter som beslutas av
föreningen.
§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller delegerad
kommitté. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SSF
ge sitt samtycke, såvida inte SSF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SSF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SSF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
§ 15 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet kungöras på SK RAN hemsida, i
klubblokalen och på de anläggningar där SK RAN bedriver verksamhet. Har förslag väckts om
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan
fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§ 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt
på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
§ 18 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 20 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.
§ 21 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
4. två revisorer för en tid av två år, med ett års förskjutning, jämte suppleant för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);
13. Utmärkelser.
14. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.
§ 22 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i
ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på
annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och
§ 18.
VALBEREDNINGEN
§ 23 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna bör
vara fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast tre (3) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
REVISORER
§ 24 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
§ 25 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
§ 26 Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens
verksamhet enligt fastställa planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Vidare skall styrelsen fastställa medlemsavgifter som kan anses rimliga i förhållande till faktiska
kostnader och medlemsavgiftens innehåll.
Det åligger styrelsen särskilt att
• – tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• – verkställa av årsmötet fattade beslut,
• – planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• – ansvara för och förvalta föreningens medel,
• – tillställa revisorerna räkenskaper m. m enligt § 24, och förbereda årsmöte.
Ordföranden
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och
beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer
nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
• – förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• – föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• – se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
• – se till att fattade beslut har verkställts,
• – om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
• – årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören
• – se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• – se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
• – svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över
föreningens räkenskaper,
• – årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• – utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• – se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• – i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsområdet,
• – föra medlemsförteckning,
• – föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader,
idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
SEKTIONER
§ 29 Bildande och nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som
sammankallats för prövning av sådan fråga.
§ 30 Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och ¥ övriga
ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar
av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen.
Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.
§ 31 Instruktion för sektionsstyrelse
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter
och skyldigheter som sektionsstyrelse har.
§ 32 Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under
nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på den tid som
denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga
med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller
den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 
Våra partners
Följ oss på sociala medier